humanact.gr

ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

E-mail Εκτύπωση PDF
Ευρετήριο Άρθρου
ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Παγκόσμια Διάρθρωση
Η νέα παγκόσμια Διάρθρωση
Όλες οι Σελίδες

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΟΣ / ΚΡΑΤΟΣ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ

Η πτώση του τοίχους του Βερολίνου και εκείνη της Σ. Ένωσης, είκοσι σχεδόν χρόνια πριν, συνείργησαν ώστε να δημιουργηθούν νέες παγκόσμιες πραγματικότητες τόσο στους οικονομικούς χώρους όσο και στις γεωπολιτικές ισορροπίες.  Πίσω από αυτές τις εξελίξεις βρίσκονται ασφαλώς οι συντελεστές στην τεχνολογία και στις επιδιώξεις των μεγάλων διεθνικών εταιριών που επεδίωξαν και πέτυχαν την κατάργηση των οικονομικών συνόρων και την απελευθέρωση των κεφαλαίων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Ο κόσμος μετατράπηκε σε παγκόσμιο χωριό. Όσοι δεν αντιλήφθηκαν έγκαιρα τη νέα κατάσταση, επιχειρήσεις και κράτη, βιώνουν στις ημέρες μας υποβάθμιση στη παγκόσμια σκηνή και παρατεταμένες κρίσεις.

Τα παρών άρθρο είναι γραμμένο το 2007,  αναλύει και περιγράφει τις αλλαγές στη παγκόσμια διάθρθρωση του συστήματος. Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα και γενικότερα ο πολιτικός κόσμος, αγνόησαν τις υποχρεώσεις που τους έθετε η νέα κατάσταση με αποτέλεσμα την έξαρση της τρομακτικής σημερινής κρίσης. Αντίθετα, πολλές άλλες χώρες,  όπως αυτές των BRICs, εκμεταλλεύτηκαν τις νέες ευκαιρίες και προέβησαν στις αναγκαίες προσαρμογές, απολαμβάνοντας σήμερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πολλές χώρες της Ε. Ένωσης δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν και αν δεν το κάνουν έστω και τώρα απειλείται με κατάρευση η ίδια η ευρωζώνη.

«Ο κόσμος είναι επίπεδος» υποστήριξε στο ομότιτλο βιβλίο του ο Thomas L. Friedman (2005). Αυτό που εννοούσε στην πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό προσβάσιμος σε όλους, με τις αποστάσεις και τα εμπόδια στις επικοινωνίες και τις μεταφορές να έχουν ελαχιστοποιηθεί ή εξαφανισθεί. Σε αυτό τον, σε μεγάλο βαθμό, «ενιαίο» κόσμο οι πολιτικοοικονομικές συνθήκες που ευνοούσαν την απομόνωση, τον προστατευτισμό και τον άκρατο (πολλές φορές) κρατισμό των επιμέρους ανεξαρτήτων κρατών-εθνών έχουν ουσιαστικά εξαφανισθεί. Από τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών περάσαμε γρήγορα στον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και σήμερα έχουμε εισέλθει σε μία περίοδο στην οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος ο ανταγωνισμός και η συνεργασία μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποτέ μέχρι σήμερα τόσοι πολλοί άνθρωποι από όλα τα μέρη και τις περιοχές του κόσμου δεν είχαν τη δυνατότητα να συνεργάζονται και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε καθεστώς ελευθερίας, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο (on line), σε τόσα πολλά είδη εργασίας και μάλιστα με όρους ουσιαστικής ισοτιμίας ευκαιριών και προοπτικών ευημερίας.

Ο ανταγωνισμός και η συνεργασία λαμβάνουν σήμερα χώρα σε ένα οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται: α) Από το υψηλό επίπεδο αναπτύξεως των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών που οδήγησαν στην εκρηκτική ανάπτυξη, διάδοση και χρήση των κινητών τηλεφώνων και του διαδικτύου (και ιδιαίτερα του γρήγορου Internet) από το κύριο μέρος του ενεργού πληθυσμού σε κάθε χώρα. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε ευρεία χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της διασυνδέσεως των διαφόρων τμημάτων των επιχειρήσεων και οργανισμών, των επιχειρήσεων μεταξύ τους και των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές, στην ανάπτυξη δυνατοτήτων εκπαιδεύσεως και εργασίας από απόσταση, κ.ά. Το ήδη υψηλού επιπέδου και δυναμικότητας και ραγδαία αναπτυσσόμενο λογισμικό επιτρέπει τη δυνατότητα τηλεδιασκέψεων και λειτουργικών συστημάτων διοικήσεως των επιχειρήσεων με παγκόσμια εμβέλεια. Συστημάτων που επιβάλλουν την εκ βάθρων αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και των κυβερνητικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς. Συστημάτων και λογισμικού που συνεπάγονται την εκ βάθρων αναδιάρθρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, των προτιμήσεων και των επιλογών των νοικοκυριών-καταναλωτών, ανασκευάζοντας τις καμπύλες ζητήσεως αγαθών και υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. β) Από την ουσιαστικά πλήρη απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και κεφαλαίων, με ταυτόχρονη επέκταση της εφαρμογής κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εξασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. γ) Από την δυνατότητα ταχείας μετακινήσεως κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο την υψηλότερη απόδοση, από την εξαιρετικά αυξημένη δυνατότητα επιλογής του τόπου εγκαταστάσεως των επιχειρήσεων ή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων τους, καθώς και από τη μεγαλύτερη κινητικότητα των επιχειρήσεων από χώρα σε χώρα. δ) Από τη σημαντικά αυξημένη δυνατότητα μετακινήσεως των εργαζομένων από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή, δυνατότητα που λαμβάνει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις σε πλήρως ενοποιημένες αγορές, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του Internet και των ενιαίων αγορών αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε, συναλλασσόμαστε, επενδύουμε, σπουδάζουμε και, γενικά, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Ολοκληρώνεται δε η διαδικασία του εκδημοκρατισμού της τεχνολογίας, της πληροφορήσεως και των ευκαιριών οικονομικής ανόδου και ευημερίας για το σύνολο του πληθυσμού της Γης.

Με τον δραστικό περιορισμό των αποστάσεων, του απομονωτισμού, του προστατευτισμού και του εκτεταμένου κρατισμού, εξαφανίζονται σταδιακά και οι βασικές αιτίες της υποαναπτύξεως μεγάλων περιοχών του Πλανήτη. Χώρες με συνολικό πληθυσμό άνω των 3 δισεκ. κατοίκων, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Ν. Κορέα και, γενικότερα, η Λατινική Αμερική, η ΝΑ Ασία και η Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη εισήλθαν για πρώτη φορά σε πραγματική διαδικασία αναπτύξεως και ανταγωνίζονται με ίσους (ή/και προνομιακούς) όρους τις ανεπτυγμένες χώρες. Τα τελευταία δέκα έτη έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη ανακατανομή του παγκόσμιου πλούτου υπέρ των αναπτυσσόμενων οικονομιών στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αρκεί να σημειωθεί ότι η Κίνα, αναπτυσσόμενη με ρυθμό 11% κατ’ έτος, ήδη ξεπέρασε τη Γερμανία και έγινε η 3η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Ότι η Ινδία, η Ν. Κορέα, η Σιγκαπούρη και άλλες χώρες της ΝΑ Ασίας και της Λ. Αμερικής που ταλανίζονταν από τεράστια ελλείμματα στα ισοζύγια πληρωμών τους στο παρελθόν, σήμερα σημειώνουν σημαντικά πλεονάσματα με κύρια ελλειμματική χώρα τις ΗΠΑ. Ότι τα συναλλαγματικά διαθέσιμα μόνο της Κίνας, της Ινδίας και της Ν. Κορέας ανέρχονται ήδη στα $ 2,3 τρις, δηλαδή στο 20% περίπου του ΑΕΠ των ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να πλησιάσουν τα $ 3,0 τρις στο τέλος του 2008. Οι θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση ήταν κάτι που επέβαλαν οι ΗΠΑ στον κόσμο έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα, καταρρέουν. Εκείνοι που στην πραγματικότητα επωφελήθηκαν είναι πρωτίστως οι αναπτυσσόμενες οικονομίες που μέχρι πριν από μερικά έτη ήταν καθηλωμένες από τον κρατισμό και τον υπερβολικό απομονωτισμό και προστατευτισμό.

 Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.