humanact.gr

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

E-mail Εκτύπωση PDF
Ευρετήριο Άρθρου
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Η Ελληνική τραγωδία
Η Ελληνική τραγωδία
Όλες οι Σελίδες

Εξελίξεις που οδήγησαν στη δημιουργία του νέου παγκόσμιου συστήματος.

Η πτώση των τειχών του προστατευτισμού και του κρατισμού

Η μετατροπή, από το 1989, των χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, της Κίνας και άλλων πρώην σοσιαλιστικών χωρών σε οικονομίες αγοράς και το άνοιγμά τους στον διεθνή ανταγωνισμό, συνδυάσθηκε με την πτώση των τειχών του προστατευτισμού και του εκτεταμένου κρατισμού σχεδόν στο σύνολο των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα, οι εξελίξεις μετά το 1989 άνοιξαν τον δρόμο για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από την ΕΕ-15 στην ΕΕ-27 και για τη δημιουργία της Ζώνης του Ευρώ στην οποία συμμετέχουν σήμερα 15 χώρες και ευελπιστούν να ενταχθούν οι περισσότερες από τις νέες χώρες της ΕΕ-27. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει πλήρης ελευθερία συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών και κινήσεων κεφαλαίων και σημαντική ελευθερία στην μετακίνηση εργαζομένων κατά μήκος μίας περιοχής, η οποία στο παρελθόν ήταν χωρισμένη με αξεπέραστα οικονομικά και πολιτικά εμπόδια. Επίσης, στη Ζώνη του Ευρώ λειτουργούν ενιαίες αγορές χρήματος, συναλλάγματος και κρατικών ομολόγων, ενώ σε προχωρημένο στάδιο ευρίσκονται οι διαδικασίες ενοποιήσεως των χρηματιστηριακών αγορών και των αγορών επιχειρηματικών ομολόγων. Η ενιαία αγορά στην ΕΕ-27 συμπεριλαμβάνει επίσης την υιοθέτηση κοινών προτύπων και ελάχιστων ποιοτικών προδιαγραφών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την συγκρισιμότητα των προϊόντων σε όλες τις χώρες και συμβάλλουν στην αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. Επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο υιοθετούνται σήμερα κοινά πρότυπα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι οικονομίες και το χρηματοοικονομικό σύστημα και να καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων (International Financial Reporting Standards ή, IFRS).

Η διαφάνεια έγινε η λέξη «κλειδί» για τη λειτουργία των οικονομιών και των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ενισχύθηκε η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών), των κεφαλαίων και των ίδιων των επιχειρήσεων (μέσω των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων) και η μετάδοση των βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογιών στην παραγωγή και τη διακίνηση των αγαθών, αφού πλέον μπορούσε να υιοθετηθεί από όλους οποιοδήποτε οικονομικό ή τεχνολογικό πρότυπο που είχε αποδείξει την αξία του στην παγκόσμια «σκηνή», ελεύθερα και ταχύτερα.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι το άνοιγμα των πρώην σοσιαλιστικών χωρών στον παγκόσμιο ανταγωνισμό απελευθέρωσε την τεράστια εργατική δύναμη και ενέργεια δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ήταν εγκλωβισμένοι σε κλειστές οικονομίες όπως η πρώην Σοβιετική Ένωση και οι άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία κ.ά. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της εργατικής δυνάμεως (ιδιαίτερα εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού) προσπάθησε αρχικά να μεταναστεύσει στις ανεπτυγμένες χώρες δημιουργώντας νέες συνθήκες ανταγωνισμού σε αυτές. Στη συνέχεια, όμως, δημιουργήθηκαν συνθήκες που ευνοούν τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων από τις ανεπτυγμένες χώρες υψηλού κόστους στις χώρες με αυξημένο εργατικό δυναμικό χαμηλού κόστους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις επιλέγεται η πρακτική της εξωτερικής αναθέσεως (outsourcing) σημαντικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που λειτουργούν στις ανεπτυγμένες χώρες σε συνδεδεμένες ή θυγατρικές επιχειρήσεις στις χώρες χαμηλού κόστους. Στις εξελίξεις αυτές συνέβαλαν η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και η επιτάχυνση της τεχνολογικής προόδου στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και ιδιαίτερα του γρήγορου Internet, που εκμηδένισαν τις αποστάσεις και επέτρεψαν την αύξηση της διασυνδεσιμότητας (connectivity) παγκοσμίως.

Ειδικότερα, η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ οδήγησε σε ταχεία αύξηση των καθαρών εισροών ΞΑΕ στη χώρα αυτή που έφθασαν τα $ 78,1 δις το 2006 (Διάγραμμα 1) και κατευθύνονται σχεδόν στο σύνολό τους σε τομείς που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Στους ίδιους τομείς κατευθύνονται και οι εγχώριες επενδύσεις, που ανέρχονται τα τελευταία έτη στο 42% του ΑΕΠ της Κίνας ενώ η εγχώρια κατανάλωση δεν ξεπερνά το 38% του ΑΕΠ. Η συνεπαγόμενη διόγκωση της ανταγωνιστικής (λόγω και του υποτιμημένου Renminbi) παραγωγικής δυναμικότητας στην Κίνα οδήγησε στη ραγδαία αύξηση των εξαγωγών της προς τον υπόλοιπο κόσμο (Διάγραμμα 2). Ήδη οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της Κίνας ξεπέρασαν τα $ 1.566 δις το 2006 φθάνοντας το 39,2% του ΑΕΠ της χώρας, έναντι μόνο 22,4% του ΑΕΠ που αποτελούν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδος. Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η αύξηση των εξαγωγών της Ινδίας (Διάγραμμα 3) που συμπεριλαμβάνει σε μεγάλη έκταση εξαγωγές λογισμικού και προσφοράς υπηρεσιών outsourcing. Ήδη οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της Ινδίας ανέρχονται στο 22,0% του ΑΕΠ, δηλαδή, στο ίδιο ποσοστό περίπου με αυτό της Ελλάδος.

Η ανάπτυξη του διαδικτύου (Internet)

Το δεύτερο ορόσημο στη δημιουργία του «ενιαίου κόσμου» και των ενιαίων παγκόσμιων αγορών ήταν η ταχεία ανάπτυξη των εταιριών του διαδικτύου, των τηλεπικοινωνιακών εταιριών αναπτύξεως δορυφορικών συνδέσεων και των δικτύων οπτικών ινών και τελικά η ανάπτυξη των τεχνολογιών του γρήγορου Internet (Digital Subscriber Lines ή, DSL και των FTTH), με άντληση μεγάλων ποσών κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές στην περίοδο 1995-2001. Η ανάπτυξη αυτή οδήγησε:

Στην ανάληψη εκτεταμένων επενδύσεων για την ταχεία εξάπλωση των δικτύων οπτικών ινών σε όλο τον κόσμο, καθώς και για την ανάπτυξη των δορυφορικών συνδέσεων, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική και αποδοτική τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση (μέσω broadband) σε όλες τις χώρες του κόσμου. Τα δίκτυα αυτά έδωσαν τη δυνατότητα για την ανάπτυξη του διαδικτύου, κυρίως μέσω των τεχνολογιών DSL. Ειδικότερα, η σύνδεση ADSL (Asymmetric DSL) χρησιμοποιεί το κανονικό τηλεφωνικό δίκτυο, αλλά προσφέρει συνεχή ψηφιακή σύνδεση του χρήστη στο διαδίκτυο και παρέχει πολύ μεγάλη ταχύτητα κατά τη λήψη (downloading) και ικανοποιητική (αλλά όχι εξ ίσου μεγάλη) ταχύτητα για την αποστολή (uploading) δεδομένων. Τα πλεονεκτήματα του ADSL σε σχέση με την προηγούμενη αναλογική (dial up) σύνδεση ήταν εξαιρετικά μεγάλα και συνέβαλαν στη ραγδαία εξάπλωση της χρήσεως του διαδικτύου. Οι ταχύτητες που προσφέρονται ήδη στην Ελλάδα (μέσω του ADSL2+), σε σημαντικά μειωμένο κόστος, ανέρχονται έως και τα 24 MBps, ενώ μέχρι πριν από δύο έτη δεν ξεπερνούσαν τα 2 MBps με πολύ υψηλότερο κόστος. Στις ανεπτυγμένες χώρες αναπτύσσονται τώρα ταχέως τα δίκτυα οπτικών ινών που φθάνουν μέχρι την κατοικία των χρηστών (FTTH) των υπηρεσιών (διαδίκτυο, τηλεόραση, video on demand, επικοινωνίες, κ.ά.). Τα νέα δίκτυα παρέχουν πολύ υψηλότερες ταχύτητες λήψεως και αποστολής δεδομένων, που συνήθως ξεπερνούν τα 100 MBps και σε κάποιες περιπτώσεις τα 1.000 MBps.

Στην ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και, ειδικότερα: α) Των λειτουργικών συστημάτων των Η/Υ που έχουν τώρα γίνει σε μεγάλο βαθμό συμβατά με τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο. β) Την περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών πλοηγήσεως και αναζητήσεως στο διαδίκτυο (Internet Explorer, Google, Yahoo, κ.ά.) αλλά και μίας οικογένειας εφαρμογών τα οποία δημιουργούν νέους αγωγούς και νέα πρωτόκολλα μεταδόσεως και διασφαλίζουν ότι οι λογισμικές εφαρμογές και τα προγράμματα των διαφόρων χρηστών (π.χ. των διαφόρων τμημάτων και διευθύνσεων μίας επιχειρήσεως) συνδέονται μεταξύ τους εξασφαλίζοντας ομαλή on line ροή εργασιών (SAP, Oracle, κ.ά.). γ) Την εφαρμογή ανοιχτών πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο διαδίκτυο και λογισμικού ελεύθερης χρήσεως που δίδουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και ελεύθερης χρήσεως του διαδικτύου στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν. Ο βαθμός διασυνδεσιμότητας (connectivity) έχει φθάσει σήμερα σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, όπως φαίνεται, για παράδειγμα, από το ότι μπορεί να επιτευχθεί η ενσωμάτωση μέσα στο γνωστό περιβάλλον των εφαρμογών του λογισμικού Office του συνόλου των εφαρμογών επικοινωνίας (Unified Communications) που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς.

Η λέξη «κλειδί» για την ανάπτυξη των ανωτέρω είναι η «ψηφιοποίηση». Ψηφιοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία λέξεις, αριθμητικά δεδομένα, κείμενα, έγγραφα, αρχεία, γεωμετρικά σχήματα, εικόνες, μουσική, φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες, κ.ά., μετατρέπονται σε ψηφία (bits), 0 ή 1, και σε μονάδες μετρήσεως ψηφίων bytes (1 byte = 8 bits) ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση και η διαχείρισή τους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η αποθήκευσή τους σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και η μετάδοσή τους μέσω δορυφόρου ή μέσω καλωδίων οπτικών ινών. Η ανάπτυξη των ανωτέρω τεχνολογιών έκανε δυνατή την ανάπτυξη του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και από εκεί και πέρα την ψηφιοποίηση εγγράφων, βιβλίων, φωτογραφιών, κινηματογραφικών ταινιών, την ανάπτυξη ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών τεράστιας εμβέλειας, την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, των ηλεκτρονικών (on line) χρηματοοικονομικών-τραπεζικών συναλλαγών, των ηλεκτρονικών πανεπιστημίων και της δια βίου εκπαιδεύσεως από απόσταση, της εργασίας από απόσταση, κ.ά.

Για να γίνει κατανοητή η σημασία των ανωτέρω στη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών αρκεί να σημειωθούν τα ακόλουθα: Πρώτον, στην εποχή που τα ελληνικά πανεπιστήμια ασχολούνται με τον τρόπο με τον οποίο θα διανείμουν «δωρεάν» το μοναδικό σύγγραμμα για κάθε μάθημα (που μπορεί να έχει εκδοθεί στη δεκαετία του 1980), ένας σύγχρονος σπουδαστής που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο μπορεί: α) Να γράψει, π.χ., τη λέξη «natural monopolies» στη μηχανή αναζητήσεως Yahoo και να λάβει 1,87 εκατ. εξηγήσεις, άρθρα, βιβλία, κ.λπ. σχετικά με το θέμα αυτό. Ακόμη και εάν γράψει τη λέξη στα Ελληνικά, θα λάβει άνω των 1.500 απαντήσεων. β) Να έχει πρόσβαση on line σε όλες τις παραδόσεις των καθηγητών του και σε σχετικά άρθρα που του προτείνουν για κάθε ώρα μαθήματος και για κάθε θέμα που διδάσκεται. γ) Να έχει πρόσβαση σε πολλές βιβλιοθήκες (ακόμη και on line) για οποιοδήποτε βιβλίο ή επιστημονικό περιοδικό του χρειάζεται. δ) Να έχει πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν το κάθε μάθημα. ε) Να έχει αποθηκευμένα στο iPod του πάνω από 500 βιβλία για να τα ακούει στον περίπατό του, κ.ά. στ) Να σπουδάσει, και μάλιστα από απόσταση, σε πανεπιστήμια που κατατάσσονται στις διεθνείς αξιολογήσεις σε πολύ καλύτερες θέσεις από τα ελληνικά. Δεύτερον, ο σύγχρονος πολίτης μπορεί να πραγματοποιεί τις τραπεζικές- χρηματιστηριακές του συναλλαγές από το σπίτι μέσω του διαδικτύου και να μεταφέρει κεφάλαια, να πραγματοποιεί πληρωμές και αγοραπωλησίες ομολόγων και μετοχών από όλο τον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο. Τρίτον, ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει ακόμη και το αυτοκίνητό του μέσω του διαδικτύου, με μεγάλες δυνατότητες πληροφορήσεως για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και για σύγκριση τιμών, ενώ οι μεγάλες ανεφοδιαστικές αλυσίδες έχουν αλλάξει εκ βάθρων τη διαδικασία των προμηθειών και διαχειρίσεως των αποθεμάτων των επιχειρήσεων, με σημαντικές οικονομίες κόστους και κέρδη σε αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Τέταρτον, ο εργαζόμενος μπορεί να εργασθεί χωρίς καν να χρειάζεται να απομακρυνθεί από το σπίτι του, ενώ οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν συστήματα εξωτερικής αναθέσεως (outsourcing) σημαντικών κατηγοριών εργασιών τους με μεγάλη εξοικονόμηση κόστους και δυνατότητα δημιουργίας αξίας για τους μετόχους τους. Γενικά, τα προϊόντα κάθε κατηγορίας μετατρέπονται ταχύτατα σε τυποποιημένα εμπορεύματα στον σύγχρονο κόσμο, που αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και μάλιστα on line.

Τα ανωτέρω εξηγούν το γιατί ο βαθμός διεισδύσεως του Internet αποτελεί ένδειξη της ανταγωνιστικότητας των χωρών στην ενιαία παγκόσμια οικονομία. Στην Ελλάδα ο βαθμός διεισδύσεως του ADSL (Διάγραμμα 4) είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 6,8 γραμμές ανά 100 κατοίκους τον Ιούλιο 2007, αλλά αναπτύσσεται ταχύτατα, αφού μόνο τον Ιούλιο 2007 εγκαταστάθηκαν περίπου 80.000 συνδέσεις ADSL. Στο τέλος του 2004, 2005 και 2006 αντιστοιχούσαν στην Ελλάδα μόλις 0,2, 1,4 και 2,6 γραμμές ADSL αντιστοίχως ανά 100 κατοίκους. Επομένως, η πρόοδος που σημειώθηκε στην περίοδο Ιουλίου 2006 – Ιουνίου 2007 ήταν σημαντική. Σήμερα προσφέρονται ευρέως και στην Ελλάδα συνδέσεις με πολύ υψηλές ταχύτητες (έως και 24 MBps), ενώ το κόστος για τους χρήστες έχει μειωθεί σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η ταχεία πρόοδος στον τομέα συνεχίζεται, με κύριο εμπόδιο στην περαιτέρω επέκταση των συνδέσεων την σχετικά περιορισμένη εξοικείωση των πολιτών με τη χρήση του διαδικτύου. Πάντως, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις στην εγκατάσταση σύγχρονων δικτύων οπτικών ινών σε όλη τη χώρα με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική ανάπτυξη και του FTTH.

Σε πολύ υψηλότερα επίπεδα κυμαίνεται η διείσδυση του γρήγορου Internet στις χώρες της ΝΑ Ασίας, όπου στο τέλος του 2005 οι συνδρομητές ανά 100 κατοίκους ανέρχονταν σε 17,5% στην Ιαπωνία, 25,2% στη Ν. Κορέα, 15,7% στην Σιγκαπούρη και 2,9% στην Κίνα (40 εκατ. συνδρομητές), έναντι 1,4% στην Ελλάδα. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος αυτών των συνδέσεων είναι FTTH. Έτσι, τον Ιούλιο 2007 οι συνδέσεις FTTH έφθαναν στο 21,2% στο Hong Kong, στο 19,6% στη Ν. Κορέα, στο 16,3% στην Ιαπωνία, στο 7,7% στη Σουηδία, στο 2,9% στη Δανία, στο 2,5% στη Νορβηγία και στο 1,4% στις ΗΠΑ (2% τον Οκτώβριο 2007).

Γενικά, η διασυνδεσιμότητα των οικονομικών μονάδων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει φθάσει σήμερα σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ενώ η ανάπτυξή της συνεχίζεται ακόμη με πολύ γρήγορο ρυθμό.


Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.